POŞETLE GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLER METNİ

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni, Barbaros Mahallesi, Begonya Sok., Nidakule Ataşehir Batı Apt. No:1/2 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Trendbox Innovative Solutions Teknoloji Ticaret A.Ş. (Trendbox) tarafından işletilen ve yönetilen Poşetle adlı Platform’a üye olan Müşteri ve İşletmeler’e; bunlar dışında Ziyaretçiler’e, Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Müşteriler, Ziyaretçiler ve İşletmeler’den elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Müşteri, Ziyaretçi ve İşletmeler’i aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Tanımlar ve Genel Açıklamalar

Bu Politika’da:

İlgili Kişi/ler; Müşteri, İşletme ve Ziyaretçi’yi,
Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Politika; işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’ni,
Kullanım Koşulları; Platform’da yer alan ve Platform’a erişim sağlayan İlgili Kişiler’in kabul etmiş olduğu Poşetle Kullanım Koşulları’nı,

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiyi ifade eder.

Bu Politika’da büyük harfle kullanılan ve ayrıca burada tanımlanmayan terimler, Poşetle Kullanım Koşulları’ndaki anlamlarını haiz olacaktır.

Trendbox’ın hizmetlerinden yararlanan İşletmeler’e ve Uygulama üzerinden talep ettiği siparişinin İşletmeler tarafından teslim edileceği Müşteriler’e veya Hizmetler’den yararlanmaksızın Platform’a erişim sağlayan Ziyaretçiler’e ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Politika’yı benimser.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması durumunda ise bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır. İşletme üyeliği için gerçek kişi tacir veya İşletme tüzel kişisinin yetkili kişileri bu politika kapsamında İşletme kavramı altında belirtilmiştir.

Trendbox, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığını, kişisel verilerinize ilişkin hakların neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini içerir.

Bu Politika, Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Politika’yı onaylayan her İlgili Kişi, Trendbox ile bağlantı kuracağı aşağıdaki durumlarda, buradaki sınırlar dahlinde kalmak kaydıyla, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, yasal süre, üyelik süresi veya Trendbox’ın ilan ettiği/edeceği süre boyunca saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, aktarılmasına ve Trendbox hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla üçüncü kişi iş ortakları, tedarikçileri ve/veya danışmanlarına bu metinde yer alan şartlarda ve bu kapsamda aktarılmasına ve onlar tarafından da bu sınırlar dahlinde işlenebilmesine açıkça izin ve onay verir.

Trendbox, aşağıda detaylandırılan kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sorumlusu sıfatına sahip olup; gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve açık rızaları almakla mükelleftir.

Kişisel veriler, Kanun’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • 2. İlgili Kişi’nin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

  Trendbox, Kanun uyarınca kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan gerçek kişileri Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlatmak/bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu aydınlatma yükümlülüğün kapsamı, aşağıdaki gibidir:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile,
 • İlgili kişinin hakları.
 • Trendbox, bu kapsamda işbu Politika ile gerekli aydınlatmaları yapmayı amaçlamaktadır.

  3. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  İlgili Kişiler’in Platform’a üye olurken ve/veya Platform’u veya Hizmetler’i kullanırken Trendbox’a gönderdiği, Platform vasıtasıyla otomatik yollarla toplanılan, Trendbox ile Platform’a üye olurken ve/veya Platform’u veya Hizmetler’i kullanırken Platform üzerinden paylaşılan ve/veya erişilebilir formda saklanan bilgiler bu Politika kapsamında işlenen kişisel veri kapsamına girebilir.

  Kişisel veriler, Trendbox’a ait internet siteleri ve uygulamalar, üçüncü kişilerden hizmet alınabilecek çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla, Platform üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir. İlgili Kişiler’in Hizmetler’den yararlanması veya yararlanmasa bile Platform’a erişim sağlarsa, İlgili Kişi’yle ve çeşitli kaynaklardan Hizmetler’i kullanmayla ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri, aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanır. Aşağıda yer alan bilgiler İlgili Kişi’nin Müşteri, İşletme ve Ziyaretçi olması durumuna özgü olarak ayrı ayrı belirtilmiş olup; İlgili Kişi’nin sıfatına göre uygulama alanı bulacaktır.

  4. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  Müşteri Kimlik Bilgisi Ad, soyad
  İletişim Bilgisi Adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası
  Lokasyon Mobil cihazınızdan izin vermeniz durumunda lokasyon bilgileriniz.
  Müşteri İşlem Müşteri’nin Uygulama üzerinden seçmiş olduğu ürünlere ve bu ürünlerin fiyatlarına ilişkin bilgi, hangi İşletme’nin teklifini kabul ettiğine ve siparişi hangi İşletme’den aldığına ilişkin bilgi, sipariş tutarı ve ödeme yöntemine ilişkin bilgiler, Müşteri’nin şikayet ve talep bilgileri, sipariş geçmişi
  İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, Uygulama giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan bilgiler
  İşletme Kimlik Bilgisi Ad, soyad, TC kimlik numarası
  İletişim Bilgisi İş yeri (işletme) adresi, e-posta adresi, iş yeri telefonu/ cep telefonu numarası
  Müşteri İşlem Müşteri’nin Uygulama üzerinden seçmiş olduğu ürünlere ve bu ürünlerin fiyatlarına ilişkin verilen teklif, hangi Müşteri’ye sipariş teslim edildiği ve hangi ürünlerin teslim edildiği, sipariş tutarı, talep ve şikayet bilgileri
  İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, Sekme giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan bilgiler
  Ziyaretçi İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, Platform giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan bilgiler

  5. Hukuki Sebepler

  Müşteri Kimlik Bilgisi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Trendbox’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İletişim Bilgisi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Lokasyon
 • Açık rızanız
 • Müşteri İşlem
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Trendbox’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İşlem Güvenliği
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Trendbox’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • İşletme Kimlik Bilgisi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Trendbox’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İletişim Bilgisi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Müşteri İşlem
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Trendbox’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İşlem Güvenliği
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Trendbox’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Ziyaretçi İşlem Güvenliği
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Trendbox’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Trendbox’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • 6. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Bu Politika kapsamında İlgili Kişiler’in 2.maddede yer alan kişisel verileri, bu Politika’da belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  Müşteri Kimlik Bilgisi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • İletişim Bilgisi
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Lokasyon(sadece müşteri için)
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İşlem
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • İşlem Güvenliği
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi İşlem Güvenliği
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • 7. Kişisel Verilerin Aktarımı

  Trendbox, İlgili Kişi’ye ait elde ettiği kişisel verileri Trendbox’ın Platform üzerinden sunduğu Hizmetler’i ifa etmek amacıyla ve Politika’da beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki sunucularına aktarabilir. Trendbox ayrıca İlgili Kişiler’e ilişkin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki kişilere aktarabilir:

  İlgili Kişi Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup
  Müşteri
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve/veya danışmanlık hizmeti alınması amacıyla kişisel verilerin avukat ile paylaşılması;
 • Elektronik üye verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması;
 • Platform kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması;
 • Ölçümleme ve raporlama ile Trendbox iş ortakları/hissedarları ile kurulan ticari ilişkileri sebebiyle Müşteri verilerinin Trendbox’ın iş ortaklarına ve hissedarlarına aktarılması.
 • İşletme
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve/veya danışmanlık hizmeti alınması amacıyla kişisel verilerin avukat ile paylaşılması;
 • Elektronik üye verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması;
 • Platform kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması;
 • Ölçümleme ve raporlama ile Trendbox iş ortakları/hissedarları ile kurulan ticari ilişkileri sebebiyle İşletme verilerinin Trendbox’ın iş ortaklarına ve hissedarlarına aktarılması.
 • Ziyaretçi
 • Platform kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması.
 • 8. Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

  Trendbox, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır. Bu doğrultuda Trendbox; işlediği kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

  Anti-virüs uygulaması. Trendbox’ın bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

  Firewall. Trendbox sunucularını barındıran veri merkezi ve felaket kurtarma merkezleri periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup; ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

  VPN. Tedarikçiler; Trendbox sunucu ya da sistemlerine Firewalllar üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedir. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-VPN tanımı yapılmış olup; yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim sağlamaktadır.

  Kullanıcı tanımlamaları. Trendbox çalışanlarının Trendbox sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup; herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de güncellenmektedir.

  Bilgi güvenliği tehdit ve olay yönetimi. Trendbox sunucularında ve firewallarında oluşan olaylar “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi imkânı sağlamaktadır.

  Sızma testi. Periyodik olarak Trendbox sistemindeki sunuculara sızma testi yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi sistemi tarafından da otomatik olarak sızma testi yapılmaktadır.

  Eğitim. Trendbox çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli periyotlarla eğitim verilmektedir.

  Fiziksel veri güvenliği. Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

  Çerezlerin silinmesi. Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

  Trendbox’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Platform’a veya Trendbox sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Trendbox bu durumu derhal İlgili Kişiler’e ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

  9. Değişiklikler ve Güncellemeler

  Trendbox olarak, Politika’yı Kanun’a uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahibiz.

  Bu Politika, Platform’a yeni özellikler eklendikçe veya İlgili Kişiler’den yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Platform’da yayımlayarak İlgili Kişiler bilgilendirilir. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya İlgili Kişiler’i haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirme üzerine, İlgili Kişi Platform’a erişim sağlamaya ve bildirim döneminden sonra da Hizmetler’den yararlanmaya devam ederse, Politika’daki değişikliklere izin vermiş sayılır. Bu nedenle, İlgili Kişi’nin Platform’a her erişim sağladığında Politika'yı yeniden gözden geçirmesini öneririz. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  10. İlgili Kişiler’in Hakları

  İlgili Kişiler, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Veri Sorumlusu Trendbox’a karşı aşağıda yer alan haklara sahiptir;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle İlgili Kişi aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması durumunda, buna itiraz etme,

 • Kanun’a aykırı kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle İlgili Kişi’nin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Haklarını kullanabilmek için kişisel verileri Trendbox tarafından işlenen İlgili Kişiler tarafından yapılacak şikâyetler/talepler, Trendbox tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde gerekçeli bir şekilde olumlu/olumsuz olarak cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti olmadığı müddetçe işlem ücretsiz olup; ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Trendbox Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir.

  İlgili Kişi, talep ve şikâyetlerini Trendbox ilgili birimi tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekâleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile info@trendbox.io adresine yapılabilecektir.

  Kanun uyarınca, İlgili Kişi’nin ilk şikâyet başvurusuna verilecek ilk yanıttan itibaren, Trendbox’ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde ilk başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurma hakkı vardır ve söz konusu sürelere riayet edilmesi hak düşürücü niteliktedir. Ayrıca, İlgili Kişiler iletişim tercihlerini değiştirmek için “İletişim” sayfasını ziyaret edebilir.

  Şirket Unvanı: Trendbox Innovative Solutions Teknoloji Ticaret A.Ş.

  Adres:Barbaros Mahallesi, Begonya Sok., Nidakule Ataşehir Batı Apt. No:1/2 Ataşehir/İstanbul

  E-posta:   info@trendbox.io


  Son Güncellenme Tarihi:20.11.2020